April 10, 2014

Seiyuu appreciation post: From young till now: Miyano Mamoru, Suzuki Tatsuhisa, Ono Daisuke

Top to bottom: Mamo, Ta_2, OnoD.