December 26, 2013

Seiyuu appreciation post: Ohsaka Ryota, Shimono Hiro + Sakurai Takahiro

From Shimono's blog
It's way too hot today.