December 4, 2013

Seiyuu Appreciation Post: Miyano Mamoru + Terashima Takuma

After the UtaPri Live 3.
Taken from Terashi's blog.