September 16, 2013

Seiyuu appreciation post: Kaji Yuuki

Gruhhhh, you are so adorable Kajiii-kun~

No comments:

Post a Comment

Post as comment below! Tell us what you think of the post.